Konstrukcie 01
Nadoby 01
Potrubie 02

Kariéra u nás

Hľadáme skúsených zámočníkov a zváračov so štátnymi skúškami 141, 111 a 135. Miesto výkonu práce SR a ČR. Druh záväzku: živnosť. V prípade záujmu posielajte žiadosť so súhlasom na spracovanie osobných údajov a štrukturovaným životopisom na adresu personalne@maks-d.com  

Referencie

 

ROK 2015  
   
Investor: HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s.
Názov projektu: Odprášenie systému zavážania Vysokej pece č.3 Arcelormittal Ostrava
Miesto realizácie: Arcelormittal Ostrava
Popis projektu: Demontáž, dodávka a montáž VZT dymovodných potrubí. ce zahrňujú: - demontáž  rozvodov VZT potrubia od odsávacích a koncových prvkov v hale vedúcej pred existujúcou budovou až k filtru- demontáž oceľovej konštrukcie pod existujúcim EO a demontáž plošiny pod EO - demontáž filtra vrátane príslušenstva - demontáž ventilátora s príslušným potrubím - demontáž komína s príslušným potrubím  Dodávky zahrňujú: -  dodávka VZT potrubia podľa skutočnosti - dodávka oceľových konštrukcií pod existujúcim EO a dodávka plošiny pod EO Montážne práce zahrňujú: - montáž  VZT potrubia - montáž oceľových konštrukcií  pod existujúcim EO a montáž plošiny pod EO
           
   
Investor: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Názov projektu: Rekonštrukcia plynočistiarne konvektorov K1 a K2 - kotolná časť - ETAPA I.
Miesto realizácie: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Popis projektu: Dodávka, súvisiace stavebné práce, demontážne a montážne práce, účasť pri uvádzaní do prevádzky, komplexné skúšky, skúšobná prevádzka pre kotolnú časť plynočistiarne konvektorov K1 a K2 prevádzka VO - výroba železa a oceli v TŽ a.s. 
           
     
Investor: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Názov projektu: Rekonštrukcia plynočistiarne KKO - Demontáž existujúcej oceľovej konštrukcie a technológie a montáž novej technológie pre konvertor K2
Miesto realizácie: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Popis projektu: Demontáž existujúceho zariadenia, konštrukcií a potrubných systémov v rozsahu: saturátor, expanzná komora(hydraulika), kinpaktor, kolenový oddelovač vody, odlučovač kvapiek, sacie potrubie, ID-ventilátor (motor,hydrospojka), výtlačné potrubie, časť kalového žľabu, recirkulačná nádrž, potrubie DN25 až DN350 - čistiaca voda, chladiaca voda, stlačený vzduch, kyslík. Montáž oceľových konštrukcií a potrubných systémov, montáž technológie odprašovacej časti stavby. Demontáž a montáž komína a tzv. fléry. 
     
     
Investor: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Názov projektu: Rekonštrukcia plynočistiarne KKO - potrubné rozvody
Miesto realizácie: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Popis projektu: Dodávka a montáž potrubných rozvodov - rozvody dusíka, stlačeného vzduchu, zemného plynu, odprašovacej vody, chladiacej vody a kalového žľabu
           
   
Investor: DUSLO a.s.
Názov projektu: Obnova a modernizácia CHUV 3
Miesto realizácie: Duslo a.s. Šaľa
Popis projektu: Realizácia novo navrhovanej obnovy a modernizácie CHUV3v areáli Duslo a.s. - dodávky, montáže a uvedenie zariadenia do prevádzky. Obnova a modernizácia CHUV3 zahrňuje nasledovné technologické prvky:
1. Predúprava vážskej vody alkalickým čírením
2. Filtrácia na pieskových filtroch
3. Úprava vody demineralizovačnou technológiou PUROPACK
4. Doúprava na zmesných filtroch
5. Skladovanie a distribúcia demi vody
6. Pomocné zariadenia – skladovanie a príprava chemikálií
7. Neutralizácia odpadových vôd
8. Kalová koncovka
9. Elektro časť
10. Meranie a regulácia, riadenie procesov. Rozsah dodávok a služieb
- Prípravné a demontážne práce, dozbrojenie rozvádzačov - nové polia s výzbrojou pre spotrebiče, dodávka, montáž, pripojenie nových rozvádzačov pre ventily s el. pohonmi, dodávka, montáž, pripojenie frekvenčných meničov na OK, dodávka, montáž, pripojenie nových motorických rozvodov pre nove elektrospotrebiče, silové pripojenia motorov čerpadiel, silové pripojenie el. ovládaných armatúr, dodávka a montáž uzemnenia zariadení, dodávka  a montáž doplnkového pospájania, dodávka a montáž káblov, káblových trás, dodávka a montáž POK, dodávka a montáž protipožiarnych prepážok, Dodávka a montáž pomocného materiálu, komplexné funkčne skúšky, úradná skúška Tl SR, Zaručny servis
   
Investor: U.S.Steel Košice s.r.o.
Názov projektu: Výmena spojovacieho potrubia a päty veže K5
Miesto realizácie: U.S.Steel Košice s.r.o. - DZ Oceliareň
Popis projektu: Výmena spojovacieho potrubia a päty veže K5 v rozsahu: Demontážne práce Spojovacieho potrubia: demontáž potrubia DN 300 - DN 600, uchytenia Spojovacieho potrubia, troch sond v kupole SP vrátane prívodu a odvodu vody do sondy, meracej a regulačnej techniky.
Demontážne práce Päty veže: demontáž potrubia DN 125 - DN 250, dvojplášťa postupným pálením, prírubového spoja DN 3240 mm, kompenzátora medzi spojovacím potrubím a pätou veže, meracej a regulačnej techniky, 2 ks sond a 1 ks teplomer, 2 ks rozvodnej skrine MaRT vrátane prepojovacích potrubí, 1 ks vzdušníka objemu 150 litrov, prepojovacích potrubí medzi skriňou MaRT a sondami, uloženie demontovaných potrubí na jednotlivých plošinách. Demontáž potrubí na plošine + 25,000 m:
-Dymník-Prívodné potrubie DN 300, zdvojené potrubie DN 600 z výstupnej komory Dymníka
-Klobúk-Prívodné potrubie DN 250 do vstupnej komory klobúka,výstupné potrubie DN 350 z výstupnej komory klobúka. L = 12 m
-Tryskový otvor-Prívodné potrubie DN 100 do vstupnej komory TO,výstupné potr. DN100
-Prísadová násypka-Prívodné potrubie DN 100 do vstupnej komory PN. L = 16 m,výstupné potrubie DN 100 z výstupnej komory. Demontáž filtra DN 250 pre klobúk vrátane uzatváracích armatúr a obtoku, závesov a podpier jednotlivých potrubí. Demontáž 4 ks kompenzátorov potrubia dymníka DN 600, Demontáž 6 ks pružinových závesov potrubia dymníka DN 600. Uloženie demontovaných častí potrubí na plošine + 25,000 m. Demontáž Hlavy rozdeľovača pary pre parné vytesňovanie Tryskového otvoru a Prísadovej násypky. Montážne práce - inštalácia elektrických kladkostrojov, montáž spojovacieho potrubia a päty veže
           
   
Investor: U.S.Steel Košice s.r.o.
Názov projektu: Nový zásobník pre práškové uhlie
Miesto realizácie: U.S.Steel Košice s.r.o.
Popis projektu: Spracovanie projektovej dokumentácie:
- Spracovanie projektu pre Územné rozhodnutie
- Spracovanie projektu pre Stavebné povolenie (IPKZ)
- Spracovanie realizačného projektu (stavebná, technologická časť) / (mimo elektro)
- Spracovanie projektu Zmeny stavby pred dokončením – v prípade potreby
- Spracovanie projektu skutkového stavu. Realizácia stavebnej a technologickej časti na základe spracovaného a USS odsúhlaseného Projektu pre Stavebné povolenie a Realizačného projektu - vybudovanie nového zásobníka práškového uhlia v objekte Mlynice uhlia na uskladnenie cca 1.000 t namletého uhlia a tento zásobník /silo/ sa napojí na jestvujúci technologický tok a dopravníkové cesty jestvujúcich dvoch síl
           
     
Investor: HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s.
Názov projektu: Odprášenie systému zavážania Vysokej pece 2 a 4 Arcelormittal Ostrava
Miesto realizácie: Arcelormittal Ostrava
Popis projektu: Demontáž, dodávka a montáž VZT dymovodných potrubí. Demontážne práce zahrňujú: demontáž  rozvodov VZT potrubia od odsávacích a koncových prvkov v hale vedúcej pred existujúcou budovou až k filtru, demontáž OK pod existujúcim EO a demontáž plošiny d EO, demontáž filtra vrátane príslušenstva - demontáž ventilátora s príslušným potrubím, demontáž komína s príslušným potrubím. Dodávky zahrňujú: dodávka VZT potrubia podľa skutočnosti. Montážne práce zahrňujú: montáž  VZT potrubia
           
     
Investor: U.S.Steel Košice, s.r.o.
Názov projektu: Predohrev spaľovania vzduchu a plynu pre ohrev vetra na VP3
Miesto realizácie: U.S.Steel Košice, s.r.o.
Popis projektu: Výmene existujúceho technologického zariadenia na ohrev vysokopecného plynu a spaľovacieho vzduchu - výmenník tepla s príslušenstvom, demontážne práce, úpravy potrubných rozvodov spaľovacieho vzduchu, úpravy potrubných rozvodov vysokopecného plynu, úpravy potrubia spalín, prípojne potrubie, tepelný výmenník, technologické oceľová koštrukcia, MaR, silnoprúd. 
           
     
Investor: Carmeuse Slovakia s.r.o.
Názov projektu: Carmeuse Včeláre – Oprava OK dopravného pásu P402
Miesto realizácie: Carmeuse Slovakia - závod Včeláre
Popis projektu: Demontážne práce - demontáž podpier, demontáž poslednej sekcie DP, výroba a montáž 2ks podpier - povrchová úprava, spevnenie poslednej zvislej podpery DP, výroba a montáž poslednej sekcie DP - kompletizácia pohanacej stanice, prevodovka, motor, bubon, spojenie gurtne

 

ROK 2014

 
   
Investor:  Carmeus Slovakia s.r.o.
Názov Projektu:  Technologická časť pre projekt SA F Slavec
Miesto realizácie: SAF Slavec,  závod Vápenka Košice
Popis projektu: Inštalácia technologického zariadenia vrátane kompletnej inštalácie sila pre  projekt SAF Slavecv objekte Carmeuse Slovakia,                        
  Slavec s.r.o. v komplexnom rozsahu vrátane požadovaných a špecifikovaných dodávok – 180 ton.
   
   
Investor:  U.S.Steel Košice s.r.o.
Názov Projektu:  Prepojenie mazutových nádrží ako rezervných havarijných
Miesto realizácie: U.S.Steel Košice s.r.o.
Popis projektu: Demontáž jestvujúceho potrubia, montáž nového  potrubia a oceľových konštrukcií podľa projektovej dokumentácie. Izolácia potrubných
  rozvodov.
   
   
Investor:  Carmeus Slovakia s.r.o.
Názov Projektu:  Opláštenie
Miesto realizácie: SAF Slavec,  závod Vápenka Košice
Popis projektu: Opláštenie objektu SO202 a SO203 vrátane  antikorózneho náteru. 
   
   
Investor:  Duslo a.s.
Názov Projektu:  Výmena trasy čpavku zo skladu na KD a TN
Miesto realizácie: Duslo Šaľa 
Popis projektu: Predmetom projektu bola výmena jestvujúcich potrubných rozvodov kvapalného čpavku na vonkajších potrubných mostoch „152“, „153“,
  „E“, „J II“, „187“, „188“, „189“ za nové. Prebehla aj výmena existujúcich opotrebovaných uzatváracích armatúr za nové danej svetlosti a 
  tlakovej odolnosti. Potrubné rozvody boli nainštalované s príslušným systémom zaizolované na nových uloženiach.
   
   
Investor:  U.S.Steel Košice s.r.o.
Názov Projektu Oprava výrobného zariadenia – Plynojem 
Miesto realizácie: U.S.Steel Košice s.r.o.
Popis projektu: Odstavenie a odplynenie plynojemu, centrovanie zvonu plynojemu, vypúšťanie vody z plynojemu a následná oprava  mechanických častí. 
  Výmena obvodových plechov plášťazvonu.  Skúšky, uvedenie do prevádzky.                                   
   
   
ROK 2013  
   
Investor:  Slovmag a.s.
Názov Projektu:  SLOVNAG – LUBENÍK  Briketovacia linka
Miesto realizácie: SLOVNAG – LUBENÍK  
Popis projektu: Dodávka a montáž technologickej časti pre výstavbu kompletnej briketovacej  linky s využitím stávajúceho chladiaceho sila pri rotačnej
  peci. Dodávky zariadení  pre pneudopravu, dodávka filtrov a VZT potrubí,  dodávka zásobníkov, vážiacich nádob, tenzonometrických 
  snímačov, dopravníkov, sklzov a potrubných materiálov vrátane podperných oceľových konštrukcií.
   
   
Investor:  NEO Linz GmbH Austria
Názov Projektu:  Montáž technologického zariadenia do Linzu
Miesto realizácie: NEO Linz GmbH Austria
Popis projektu: Dodávka a montáž TG zariadenia chromovne v Linzi podľa dokumentácie. Dodávka a montáž zariadení , oceľových konštrukcií 
  a potrubných systémov.
   
   
Investor:  Environ Servis s.r.o.
Názov Projektu:  Komplexná oprava a údržba Produktovodu PS 21-25
Miesto realizácie: Hronský Breňadik, Dolná Strehová, Stožok
Popis projektu: Demontáž, dodávka a montáž zariadení a potrubných rozvodov v Slovnaft a.s. Práce pozostávali z demontáže, vyrezávanie potrubných
  rozvodov neiskrivým spôsoboma demontáž armatúr. Montáž nových armatúr,  výroba a montáž nových potrubných úsekov s príslušnými 
  oceľovými konštrukciami.
   
   
Investor:  VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s.
Názov Projektu:  Oprava W346-350
Miesto realizácie: U.S.Steel Košice, s.r.o. – DZ Koksovňa VKB3
Popis projektu: Dodávka a montáž nových rozvodov, armatúr a príslušenstva – pomocné média (acetylén, kyslík). Tlakové skúšky  potrubných rozvodov –
  I.úradná skúška. Demontáž a montáž  potrubných rozvodov fenol čpavkovej vody z VKB3. Potrubné rozvody – podzemným kanálom 
  k energetickým rozvodom – potrubný most.
   
   
Investor:  U. S. Steel Košice, s.r.o.
Názov Projektu:  Havarijné nádrže – DZ Koksovňa USSK 
Miesto realizácie: U. S. Steel Košice, s.r.o
Popis projektu: Daný projekt formou na kľúč sa skladal z 3 častí. Stavebná časť, zhotovenie troch železobetónových objektov. V rámci technologickej časti
  i dodávka a montáž izolovaných nádrží o celkovom objeme  27 000 m3 s príslušnými  čerpadlami a armatúrami. Montáž OK k nádržiam.
  Elektro časť pozostávala z prevádzkového rozvodu silnoprúdu a MaR.  Vyhotovenie PD.   
   
   
Investor:  Tepláreň Košice a.s.
Názov Projektu:  Chladenie
Miesto realizácie: Miesto realizácie:     Tepláreň Košice a.s.
Popis projektu: Popis projektu:          Demontáž potrubia, montáž nových trás potrubia zo strojovne chladenia cez potrubný most do objektu k novým 
  odberným miestam, VZT jednotky. Izolácia daných rozvodov chladenia.
   
   
Investor:  Duslo a.s
Názov Projektu:  Intenzifikácia výroby močoviny
Miesto realizácie: Duslo a.s 
Popis projektu: Demontážne a búracie práce, výkopové práce, montáž  oceľovobetónových prvkov.  Dodávka a montáž oceľových konštrukcií 150 t 
  s požadovaným ochranným náterom.Dodávka  dielenskej  dokumentácie.
   
   
Investor:  Spirax Sarco Spol. s r.o.
Názov Projektu:  Inštalácia termokompresorov na P-3.1
Miesto realizácie: SLOVNAFT a.s.,  Vlčie hrdlo Bratislava
Popis projektu: Inštalácia nových termokompresorov, čerpadiel na kondenzát, úpravu napojenia potrubných rozvodov pary, kondenzátu a inštaláciu 
  nových rozvodov pary, potrubnýchrozvodov pary, kondenzátu a inštaláciu nových rozvodov pary, kondenzátu spolu s potrebnými
  zariadeniami M+R.       
   
   
Investor:  Slovenské elektrárne - ENEL
Názov Projektu:  Využitie vlastnej pary pri nábehu bloku B5 a B6
Miesto realizácie: EVO Vojany
Popis projektu: Dodávka a montáž TG a MaR časti pre osadenie dvoch nových chladiacich staníc prehriatej pary z tepelných blokov kotla B5 a B6 turbín 
  TG5 a TG6, za účelom schladenia a regulácie teploty tejto pary v režime nábehu alebo odstávky bloku čím bolo dosiahnuté celkové
  skrátenie času nábehu, resp. odstavenia celého bloku.
   
   
Investor:  U. S. Steel Košice, s.r.o.
Názov Projektu:  Oprava koncového chladiča č.1
Miesto realizácie: U. S. Steel Košice, s.r.o.
Popis projektu: Výmena pozink trubiek chladiča DN50 (4500ks). Demontáž chladiča po sekciách, transport na výrobnú halu, výmena trubiek (zavalcovanie 
  do trubkovnice) a spätná kompletáž (zváranie) chladiča.
   
   
Investor:  U. S. Steel Košice, s.r.o.
Názov Projektu:  Zachytávanie konvertorového plynu z OC1
Miesto realizácie: U. S. Steel Košice, s.r.o.
Popis projektu: Stavba na kľúč  v nasledovnom rozsahu, vypracovanie realizačného projektu v zmysle požiadaviek Objednávateľa Basic Inžinieringu od 
  spoločnosti SVAI.  Dodávka  technologických zariadení cca 130 ton, oceľových konštrukcií cca 500 ton, potrubného materiálu v rozmeroch 
  od DN25 do DN2400 a množstvách DN25 až DN300 – cca 1150 bm, DN1600 až DN2400 cca 1100 bm v materiálovom prevedení tr. 11 
  vrátane armatúr a príslušenstva. Montáž technologických zariadení, oceľových konštrukcií, potrubných  rozvodov a ich napojenie
  počas odstávok. Porealizačné zameranie, vypracovanie Sprievodnej technickej dokumentácie a odovzdanie diela.
   
   
Investor:  ArcelorMittal a.s. Ostrava
Názov Projektu:  Zabezpečenie procesu odsírenia na závode 10 ,Koksovňa  Etapa č.1
Miesto realizácie: Miesto realizácie:     ArcelorMittal a.s. Ostrava 
Popis projektu: Dodávka a montáž: OK pre koncový chladič, chladič OH, čerpadlá pre dávkovanie NaOH,  čerpadlá pre cirkulačná vodáreň, potrubné 
  rozvody komplet  vrátane podporných OK, montáž koncového chladiča, úprava pračky NaOH č.2.
   
   
Investor:  ArcelorMittal a.s. Ostrava
Názov Projektu:  Zabezpečenie procesu odsírenia na závode 10, Koksovňa  Etapa č.2
Miesto realizácie: ArcelorMittal a.s. Ostrava
Popis projektu: Dodávka a montáž: pračky H2S s technologickým vybavením, strojné chladenie - komplet technológia(turbokompresory  Carier, čerpadlá, 
  vymeníky), potrubné rozvody komplet vrátane podporných OK.  
   
   
Investor:  MPS Mont a.s.
Názov Projektu:  Kompletná obnova elektrárne Pruneřov II.
Miesto realizácie: ČEZ elektráreň Pruneřov
Popis projektu: Dodávka a montáž potrubných trás v strojovni s danými komponentmi. Média voda,  Kondenzát, olej, olejové páry, para, chladiaca voda, 
  parovzdušná zmes, komínová para a vzduch. Dodávka a montááž tepelných izolácií.
   
   
Investor:  Siemens s.r.o.
Názov Projektu:  Výroba a montáž čiriča, výroba a výmena pontónov, dodávka reaktorov a obslužnej plošiny
Miesto realizácie: ČOV Sokoľany.
Popis projektu: Dodávka a montáž číriča vrátane izolácie,  pontónov v počte 4 ks, dodávka a montáž pontónov čerpacej stanice, oceľových konštrukcií, 
  plošiny,. Dodávka reaktorov R 1 a R2.
   
   
Investor:  Carmeus Slovakia s.r.o.
Názov Projektu:  Oceľové konštrukcie pre projekt SAF Slavec
Miesto realizácie: SAF Slavec,  okres Rožňava
Popis projektu: Výroba, dodávka a montáž oceľových konštrukcií ošetrené protikoróznym náterom. 
   
ROK 2012  
   
Investor:  Slovnaft, a. s. / Metalfin, a. s.
Názov Projektu:  Výmena potrubného vedenia vysokotlakovej pary – SHP 
Miesto realizácie: Slovnaft, a. s.
Popis projektu: Stavba na kľúč  v nasledo